word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Łódź: dostawa i montaż mebli biurowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 596379-N-2019 z dnia 11/09/2019

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

 

Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47169623500000, ul. ul. Smutna  28, 91729   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 373 196, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 426 781 037.
  Adres strony internetowej (URL): www.word.lodz.pl
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.word.lodz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.word.lodz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:

W sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, II piętro, pok 305
Adres:
ul. Smutna 28, 91-729 Łódź pok. 305


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa i montaż mebli biurowych

Numer referencyjny: WORD/DO/2300/4/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż mebli biurowych wraz z ich wyładunkiem, wniesieniem, ustawieniem oraz wypoziomowaniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach na dwóch kondygnacjach budynku Zamawiającego, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54 w Łodzi.
 2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć meble na swój koszt i ryzyko.
 3. Szczegółowy, rodzajowy opis wyposażenia objętego postanowieniami niniejszej umowy, wraz z wykazem parametrów technicznych określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
 4. Dostarczane meble będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe
  i nieużywane oraz posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, w szczególności  muszą spełniać minimalne wymagania
  i atesty zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych
  w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973).
 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, zamontować oraz wypoziomować meble w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 15:00
  z możliwością zmiany godzin po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższych czynności bez pobrania z tego tytułu dodatkowych opłat.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym
  w szczególności z transportem mebli, ich ubezpieczeniem na czas transportu, opakowaniem, dostarczeniem, załadunkiem, wyładunkiem, montażem, ustawieniem
  i wypoziomowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i uporządkowaniem terenu po montażu (zabranie opakowań etc).
 7. W przypadku, gdy w czasie realizacji dostawy (montaż, wniesienie) osoby działające
  w imieniu Wykonawcy uszkodzą mienie Zamawiającego, w tym ściany sufity, podłogi itp., Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonych elementów
  i przywrócenia ich do stanu pierwotnego, w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu szkody. W przypadku braku naprawy elementów przez Wykonawcę w ww. terminie, Zamawiającemu  przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu wykonał zamówienie do dnia 31.10.2019r., z zastrzeżeniem pkt 9.
 9. Warunkiem koniecznym i nienegocjowalnym jest realizacja  przedmiotu zamówienia w zakresie  wyposażenia  sali wykładowej (poz. 14, poz. 41 – 48  szt - oraz poz. 42 – 2 szt.  Zestawienia ilościowego zawartego w opisie przedmiotu zamówienia ) oraz biura obsługi klienta (poz. 1, poz. 17 – 1 szt, poz. 21, poz. 39 – 4 szt., poz. 42 – 3 szt. Zestawienia ilościowego zawartego w opisie przedmiotu zamówienia )   w terminie do 10.10.2019r.


II.5) Główny kod CPV: 39130000-2 Meble biurowe


Dodatkowe kody CPV:

39132100-7 Szafy na akta

39121100-7 Biurka

39121200-8 Stoły

39112000-0 Krzesła

39113000-8 Fotele

39141100-4 Blat

39141300-5 Szafy

39151000-5 Meble różne

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1). Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych dostaw i usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. dostawa i montaż mebli biurowych wraz z ich wyładunkiem, wniesieniem, ustawieniem oraz wypoziomowaniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach na dwóch kondygnacjach budynku Zamawiającego, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54  w Łodzi.

2). Przedmiot zamówienia zgodny z zamówieniem podstawowym.

3). Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego: całkowita wartość tego zamówienia wynosi 20 % i została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/10/2019


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

 1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej,
  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie  7.5.1 SIWZ.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.5.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w 7.5.1.1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminu określonego w pkt 7.5.1. SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)  Formularz oferty  

2)  Zaakceptowany wzór umowy

3) Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

4) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowaniu

5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 
w terminie 3 dni  zgodnie z art.24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6) Opis techniczny oferowanych mebli wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, spełniających wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ (załącznik nr 1 do SIWZ).

 • W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • ulotki producenta lub katalogi lub opisy oferowanych produktów, które mają być dostarczone, zawierające: parametry techniczne i estetyczne danego mebla (opisane w sposób umożliwiający ich porównanie z opisem technicznym parametrów zawartych w specyfikacji zamawiającego), rysunki lub fotografie (w odpowiedniej skali), których autentyczność musi zostać potwierdzona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
  • świadectwo z badań pianki oferowanych mebli tapicerowanych zgodnych z normą PN EN 1021-1,2 wydane przez niezależną jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań w tym zakresie;
  • oświadczenie producenta o możliwości wykonania, dla przedmiotowego postępowania, oferowanych krzeseł, foteli i sof z pianek trudnopalnych zgodnych z normą PN EN 1021-1,2;
  • w odniesieniu do tapicerek oferowanych krzeseł, foteli : sprawozdania z badań, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty wydane przez niezależne uprawnione do tego jednostki, potwierdzające zgodność parametrów i spełnianie norm wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, w tym ścieralność, trudnopalność, odporność na piling (nie dotyczy foteli tapicerowanych skórą naturalną);
  • w odniesieniu do oferowanych krzeseł obrotowych i fotela gabinetowego obrotowego: protokoły oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) wydane przez niezależne uprawnione do tego jednostki;
  • potwierdzenie zgodności oferowanych krzeseł obrotowych i fotela gabinetowego obrotowego z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość);
  • potwierdzenie zgodności oferowanych krzeseł K1 z normą PN EN 16139:2013;
  • potwierdzenie zgodności oferowanych krzeseł K2 oraz K3 z normą PN EN 13761:2004 oraz PN EN 1022:2007;
  • potwierdzenie zgodności oferowanych mebli B1-B6, ST1-ST4 z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju : PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą;
  • potwierdzenie zgodności oferowanych szaf SZ1, SZ2, SZ4 oraz kontenerów K1 i K2 z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą;
  • Certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający posiadanie przez producenta oferowanych krzeseł, foteli i sof wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów;
  • Certyfikat IO 14001:2015 potwierdzający posiadanie przez producenta oferowanych krzeseł, foteli i sof wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych i ich komponentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

0.6

TERMIN REALIZACJI

0.3

DODATKOWA GWARANCJA

0.1


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:


Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania:  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

 1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach,
  o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
 2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy
  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
  w następujących okolicznościach:
 3. konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty. Powyżej wskazana możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia ma zastosowanie  wyłącznie w przypadku dostarczenia Zamawiającemu części mebli przeznaczonych do pomieszczeń, związanych z procesem egzaminowani i szkolenia  w terminie określonym w § 3 ust. 2 umowy. 
 4. konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku przedłużających się prac remontowo – budowlanych w miejscu dostarczenia mebli,
 5. wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. e,
 6. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
 7. zakończenia serii produkcyjnej danego mebla i zastąpieniem go meblem o parametrach technicznych takich samych lub lepszych od opisanych przez Zamawiającego,
 8. wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta mebla lub Wykonawcę,
 9. zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze Strony,
 10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy
 12. Jeżeli opóźnienie w realizacji umowy z winy Wykonawcy przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić, bez wyznaczenia terminu dodatkowego dla jej realizacji.
 13. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji
o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19/09/2019, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Specyfikacja zamówienia dostawy i montażu mebli - do pobrania

 


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (Łódź dn. 19.09.2019r.)

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych, na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o:

 

 • kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 500.000,00 zł brutto.
 • firmach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z oferowaną ceną:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Oferowana cena

Termin realizacji

Dodatkowa gwarancja

1

TRONUS POLSKA sp. z o.o.

ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

628.050,30 zł

31.10.2019r.

24 miesięcy

2

MEBLE DZIADKIEWICZ

Jacek Dziadkiewicz

ul. Piłsudskiego 276b

97-500 Radomsko

100.000,00 zł

10.10.2019r.

60 miesięcy

3

Przedsiębiorstwo Handlowe

Lobos A. Łobos, M. Łobos Sp. j.

ul. Medweckiego 17

31-870 Kraków

Oddział Łódź

ul. Żeligowskiego 3/5

90-752 Łódź

506.626,83 zł

17.10.2019r.

24 miesięcy

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż termin wykonania zamówienia oraz  warunki  płatności zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 


 

INFORMACJA (Łódź dn. 25.09.2019r)

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej PZP, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych, Zamawiający zawiadamia o:

 • punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

Razem

Cena

Termin realizacji

Dodatkowa gwarancja

 

1

TRONUS POLSKA sp. z o.o.

ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

48,60 pkt

2,5 pkt

30 pkt

81,10 pkt

2

MEBLE DZIADKIEWICZ

Jacek Dziadkiewicz

ul. Piłsudskiego 276b

97-500 Radomsko

oferta odrzucona

3

Przedsiębiorstwo Handlowe

Lobos A. Łobos, M. Łobos Sp. j.

ul. Medweckiego 17

31-870 Kraków

Oddział Łódź

ul. Żeligowskiego 3/5

90-752 Łódź

60 pkt

7,5 pkt

30 pkt

97,50 pkt

 • wyborze najkorzystniejszej oferty: oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Handlowe, Lobos A. Łobos, M. Łobos Sp. j., ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków, Oddział Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź.

Oferta nr 3 jest ofertą spełniającą wymagania w niniejszym postępowaniu określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą,
z najwyższą ilością punktów wyliczoną wg kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni -  nie dotyczy

4) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności

Zamawiający odrzucił ofertę nr 2 MEBLE DZIADKIEWICZ, Jacek Dziadkiewicz,
ul. Piłsudskiego 276b, 97-500 Radomsko, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 4 PZP w związku z art. 90 ust. 3 PZP. W dniu 19.09.2019r. Wykonawca MEBLE DZIADKIEWICZ został wezwany w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, dotyczących zaoferowanej przez MEBLE DZIADKIEWICZ ceny w złożonej ofercie.
Do wyznaczonego terminu (23.09.2019r.) Wykonawca nie przedłożył wyjaśnień, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt  w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym oferta nr 2 Wykonawcy MEBLE DZIADKIEWICZ została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 4 PZP w związku z art. 90 ust. 3 PZP.

5) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni
do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, - nie dotyczy

6) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

7) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

8) unieważnieniu postępowania – nie dotyczy


 

 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - do pobrania

 

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nowa siedziba WORD w Łodzi

Nasze serwisy:

Partnerzy

 • Rowerowa Łódź

Ośrodek

iso 9001

Logo UM