word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Łódź: Usługi sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w:

 • Oddział Terenowy w Piotrkowie Trybunalskim
 • Oddział Terenowy w Skierniewicach

w podziale na zadania”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 634706-N-2019 z dnia 2019-12-10 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 Ustawy Zamawiający zastrzega, że o udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się zakłady pracy chronionej  lub Wykonawcy, u których  ponad 30% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w    rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47169623500000, ul. Nowy Józefów 52/54, 94-406 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 373 196, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 426 781 037.
  Adres strony internetowej (URL): www.word.lodz.pl
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.word.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.word.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak 

Inny sposób:

pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, 94-406 Łódź, ul. Nowy Józefów 52/54, Sekretariat I piętro (pok. 205)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sprzątania nieruchomości Zamawiającego w podziale na zadania:

 • Zadanie nr 1 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach Zamawiającego mieszczących się w Oddziale Terenowym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 17;
 • Zadanie nr 2 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach Zamawiającego mieszczących się w Oddziale Terenowym w Skierniewicach ul. Stanisława Kaczyńskiego 7 oraz terenu przed budynkiem

Numer referencyjny: WORD/DO/2300/11/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

tak

 • Zadanie nr 1 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach Zamawiającego mieszczących się w Oddziale Terenowym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 17;
 • Zadanie nr 2 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach Zamawiającego mieszczących się w  Oddziale Terenowym w Skierniewicach ul. Stanisława Kaczyńskiego 7 oraz terenu przed budynkiem

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 1. Przedmiot zamówienia obejmują: Usługi sprzątania nieruchomości Zamawiającego w podziale na zadania:
 • Zadanie nr 1 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach Zamawiającego mieszczących się w Oddziale Terenowym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 17;
 • Zadanie nr 2 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach  Zamawiającego mieszczących się w  Oddziale Terenowym w Skierniewicach ul. Stanisława Kaczyńskiego 7 oraz terenu przed budynkiem.
 1. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1 i 2.
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
   • Dla zadania I – Załącznik nr 1 do SIWZ;
   • Dla zadania II – Załącznik nr 2 do SIWZ
  • Wymogi dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych na podstawie umowy o pracę:
   • Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności służące realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
   • Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,  a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
   • Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych w budynkach Zamawiającego, z wyłączeniem innych czynności sprzątania wymienionych typu mycie okien, pranie wykładzin.
   • Weryfikacja i kontrola spełnienia powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu niespełnienia powyższego wymogu, będą realizowane przez Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ.
  • Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
   • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług sprzątania powierzchni wewnętrznych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że zatrudnia pracowników na podstawie umowy  o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 11 września 2018r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019r. (Dz.U.2018.1794) oraz przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia;
   • Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności sprzątania powierzchni wewnętrznych (z wyłączeniem innych czynności sprzątania typu mycie okien, pranie wykładzin) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia., w szczególności poprzez wezwanie do złożenia kopii zanonimizowanych umów o pracę poświadczających zatrudnienie lub wszczęcia procedury kontroli legalności zatrudnienia przez właściwego inspektora pracy. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy;
   • Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
    • nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2.3.1. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 1 000 PLN,
    • w przypadku trzykrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 2.3.1. SIWZ, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
   • Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania i przedłożenia dokumentów wskazanych w Rozdziale III ust. 2.3.1. SIWZ w przypadku każdej zmiany osób wykonujących usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych.
   • Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie higieniczno–sanitarne (do przechowania środków czystości i drobnych narzędzi pracy) w każdym z obiektów realizacji usług sprzątania powierzchni wewnętrznych. Pomieszczenia udostępnione będą nieodpłatnie na czas realizacji umowy.
  • Wykonawca zapewnia: zabezpieczenie miejsca wykonywania usług sprzątania powierzchni wewnętrznych pod względem bhp, zabezpieczenie bhp dla pracowników oraz osób wykonujących usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych, a także sprzęt niezbędny do wykonania w/w usług.
  • Wykonawca zapewni jednolity ubiór wszystkim osobom wykonującym usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych.
  • Zamawiający wymaga zapewnienia od Wykonawcy co najmniej jednej osoby koordynującej (administratora) pracę pracowników oraz osób sprzątających, która zapewni stały bieżący nadzór nad pracownikami i osobami sprzątającymi oraz nad jakością wykonywanych prac objętych przedmiotem zamówienia. Ponadto Wykonawca zapewni stały kontakt administratora z przedstawicielem Zamawiającego Administrator będzie wyposażony przez Wykonawcę w telefon komórkowy oraz będzie upoważniony do kontaktowania się z Zamawiającym w zakresie bieżących uwag, doboru sprzętu oraz środków czystości itp. Będzie on odpowiedzialny za przekazywanie pracownikom i osobom sprzątającym uwag, zastrzeżeń i poleceń Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
  • Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do świadczenia usług sprzątania powierzchni wewnętrznych muszą posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności na dzień rozpoczęcia usług sprzątania.
  • Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 Ustawy Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się zakłady pracy chronionej  lub Wykonawcy, u których  ponad 30% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w  rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 2. Opis przedmiotu zamówienia dla każdego z Zadań:
  • Do wykonania prac na wysokości powyżej 1m Wykonawca zobowiązany jest skierować osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i badania lekarskie oraz wyposażone w środki techniczne i środki ochrony osobistej niezbędne do bezpiecznego i należytego wykonania usług sprzątania.
  • Zamawiający zapewnia Wykonawcy składowanie odpadów we właściwych kontenerach zbiorczych usytuowanych na terenie posesji  Zamawiającego, z uwzględnieniem ich segregacji. Opróżnianie kontenerów zbiorczych należy do obowiązków Zamawiającego.
  • Wykonawca zobowiązany jest do usuwania posegregowanych odpadów do właściwych kontenerów zbiorczych lub miejsc zbiorczych wskazanych przez Zamawiającego, z zachowaniem obowiązującego sposobu segregacji odpadów u Zamawiającego. Przed umieszczeniem odpadów we właściwych kontenerach zbiorczych Wykonawca dokona zgniecenia lub rozłożenia odpadów w celu zminimalizowania ich powierzchni/objętości.
  • Na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca może nieodpłatnie korzystać z wody i energii elektrycznej Zamawiającego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
  • Usługi sprzątania Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy użyciu sprzętu ręcznego i mechanicznego odpowiedniego do rodzaju sprzątanych i mytych powierzchni objętych zamówieniem oraz osobami, za których działania jest on odpowiedzialny.
  • Za przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących w budynkach oraz posesjach Zamawiającego przy wykonywaniu usług sprzątania odpowiedzialny jest Wykonawca.
  • Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie miejsca wykonywanych usług sprzątania, zabezpieczenie mienia i osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu miejsca prac (w tym m.in. samochody, balkony, szyldy, anteny, kable antenowe, przechodniów i inne)  i odpowiada za wyrządzone szkody osobowe i majątkowe, poprzez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej. Za wszelkie wypadki odpowiada Wykonawca.
  • Wykonawca jest zobowiązany w czasie wykonywania usług sprzątania zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek oraz ponosić odpowiedzialność za szkody (np. stłuczenia i uszkodzenia przedmiotów szklanych, wazonów, doniczek) powstałe na mieniu Zamawiającego , jego pracowników oraz osób trzecich w związku z realizacją usług sprzątania oraz wskutek innych działań osób realizujących przedmiot zamówienia  w imieniu Wykonawcy.
  • Wykonawca odpowiada w pełnej wysokości za szkodę wyrządzoną na rzeczach pozostawionych w pomieszczeniach przez Zamawiającego i Jego pracowników oraz osoby trzecie w przypadku ustalenia, że w wyniku okoliczności leżących po stronie Wykonawcy rzeczy zostały skradzione, zniszczone lub uszkodzone, albo w inny sposób została zmniejszona ich wartość.
  • Wszystkie osoby wybrane do świadczenia usług sprzątania obowiązuje zakaz:
   • wprowadzania osób trzecich do budynków, lokalu i na teren posesji Zamawiającego;
   • korzystania ze sprzętu biurowego Zamawiającego;
   • przeglądania, kopiowania lub wynoszenia dokumentów Zamawiającego;
   • korzystania z telefonów Zamawiającego;
   • picia alkoholu, spożywania narkotyków i innych środków odurzających na terenie budynków, lokalu i posesji Zamawiającego;
   • stawienia się do miejsca świadczenia usług sprzątania tj. na teren budynków, lokalu i posesji Zamawiającego w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz w stanie nietrzeźwym.
  • Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca w treści Formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, wskaże część zamówienia (zakres), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 1 PZP).
  • Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ, wraz z jej załącznikami.

II.5) Główny kod CPV: 90.91.12.00-8 usługi sprzątania budynków

Dodatkowe kody CPV: 90.91.13.00-9 usługi czyszczenia okien

90.91.92.00-4 usługi sprzątania biur

98.31.00.00-9 usługi prania i czyszczenia

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego możliwości udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP.
 2. Zamówienie to polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, a w szczególności usłudze sprzątania pomieszczeń Zamawiającego.
 3. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego: całkowita wartość tego zamówienia wynosi 30 % i została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
 4. W roku 2020 planowane jest otwarcie Oddziału Terenowego w Kutnie ul. Szpitalna  w okresie od 1 czerwca 2020 do 31.12.2020r. Termin uruchomienia Oddziału w Kutnie  jest podany tylko informacyjnie i termin świadczenia usługi świadczenie usługi może  ulec zmianie. Przewidywane godziny pracy: od 8 :00 do 16:00  od poniedziałku do piątku włącznie i w soboty pracujące. Przewiduje się,  iż do wykonania czynności sprzątania potrzebna będzie maksymalnie ¾ etatu.
 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU

1) Komunikacja 7,13 m2 m  - wykładzina - codziennie

2) Archiwum 3,62 m2    - wykładzina-codziennie

3) Serwerownia 4,87 m2    - wykładzina – 2 razy w tygodniu  w obecności  pracownika WORD

4) Sala egzaminacyjna 17,66 m2  -  wykładzina, stanowiska komputerowe do egzaminowania sztuk 10 i 1 stanowisko  dla egzaminatora  - codziennie

5) Poczekalnia 28,56  m2  - wykładzina (  siedziska)- codziennie, na bieżąco.

6) Dział egzaminowania + obsługa klientów 17,96 –wykładzina- codziennie

7) Aneks kuchenny ( szafki  zlewozmywak ) 7,50 m2 – wykładzina- codziennie

8) Pomieszczenie porządkowe 1,20 m2 -  wykładzina- codziennie

9)  WC pracowników 2,16 m2 -  wykładzina, sanitariaty , umywalka, lustro -codziennie

10) WC niepełnosprawnych/klientów 4,32 m2  - wykładzina, sanitariaty , umywalka, lustro -codziennie, na bieżąco

11)Pomieszczenie techniczne - 15,53 m2 pos. betonowa-  dwa razy w tygodniu ;

12) przeszklenia  w tym okna  – 22,0 m2

13) Stolarka drzwiowa- 20,0 m2

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 02/01/2020

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień, dla każdego  z zadań osobno;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:

dla Zadania Nr 1: 500 000,00 zł;

dla Zadania Nr 2:  500 000,00 zł;

dla każdego z zadań odrębnie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, usługi odpowiadające rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:

dla Zadania Nr 1 - za odpowiadające rodzajem i wartością Zamawiający uzna co najmniej  2 usługi, zrealizowane lub realizowane przez jeden podmiot, z których każda obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w szczególności w obiektach biurowych (z wyłączeniem hal, magazynów, hangarów) o powierzchni sprzątania min. 1000 m2, przy czym wartość każdej z takich usług nie jest mniejsza niż 200 000 zł brutto.

dla Zadania Nr 2 - za odpowiadające rodzajem i wartością Zamawiający uzna co najmniej  2 usługi, zrealizowane lub realizowane przez jeden podmiot, z których każda obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w szczególności w obiektach biurowych (z wyłączeniem hal, magazynów, hangarów) o powierzchni sprzątania min. 1000 m2, przy czym wartość każdej z takich usług nie jest mniejsza niż 200 000 zł brutto.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak ( zastrzeżeniem pkt 7)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.         W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów: - Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień, dla każdego  z zadań osobno;

 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą lub równą niż:

dla Zadania Nr 1: 500 000,00 zł;

dla Zadania Nr 2: 500 000,00 zł;

dla każdego z zadań odrębnie.

Jeżeli dokument potwierdzający, że  Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawiera załączniki stanowiące jego integralną część, należy przedłożyć dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

Wykonawca, w miejsce dokumentów, o których mowa powyżej, może przedłożyć inne odpowiednie dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie może złożyć wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP.

3.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących  zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług sprzątania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów określających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony  z wykorzystaniem druku przedstawionego w Załączniku nr 6 do SIWZ.;  dla Zadania Nr 1 - za odpowiadające rodzajem i wartością Zamawiający uzna co najmniej  2 usługi, zrealizowane lub realizowane przez jeden podmiot, z których każda obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w szczególności w obiektach biurowych  (z wyłączeniem hal, magazynów, hangarów) o powierzchni sprzątania min. 1000 m2, przy czym wartość każdej z takich usług nie jest mniejsza niż 200 000 zł brutto. dla Zadania Nr 2 - - za odpowiadające rodzajem i wartością Zamawiający uzna co najmniej  2 usługi, zrealizowane lub realizowane przez jeden podmiot, z których każda obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w szczególności w obiektach biurowych  (z wyłączeniem hal, magazynów, hangarów) o powierzchni sprzątania min. 1000 m2, przy czym wartość każdej z takich usług nie jest mniejsza niż 200 000 zł brutto.

 III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

0.6

procentowy wskaźnik PFRON za miesiąc wrzesień  2019 roku

0.3

termin płatności

0,1


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania:  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących przypadkach:

 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany (przesunięcia) godzin pracy określonych w Załącznikach nr 3 i 4 do Umowy, bez zmiany zakresu świadczonej usługi i bez zmiany kwoty wynagrodzenia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy w przypadku braku środków finansowych. Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o zawieszeniu wykonania umowy, a następnie wprowadza zmiany do treści umowy, precyzując szczegółowo zakres obowiązków Wykonawcy, stosownie do zaistniałych zmian.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej umowy w razie zmiany przepisów normujących zagadnienia struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego.
 6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do dochodzenia kary umownej.
 7. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w 12 ust. 6 Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
 8. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca pomimo pisemnego wezwania do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z umową oraz wyznaczenia dodatkowego 3–dniowego terminu do usunięcia stwierdzonych naruszeń nadal nienależycie wykonuje lub nie wykonuje przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może domagać się od Wykonawcy kary umownej.
 9. W przypadkach, o którym mowa w 12 ust. 6–8 Umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
 10. Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy.

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/12/2019, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach Zamawiającego mieszczących się w Oddziale Terenowym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 17;

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1 . 2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 2.1.1. Dla zadania I – Załącznik nr 1 do SIWZ; 2.2. Wymogi dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych na podstawie umowy o pracę: 2.2.1. Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności służące realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 2.2.2. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 2.2.3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych w budynkach Zamawiającego, z wyłączeniem innych czynności sprzątania wymienionych typu mycie okien, pranie wykładzin. 2.2.4. Weryfikacja i kontrola spełnienia powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu niespełnienia powyższego wymogu, będą realizowane przez Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. 2.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 2.3.1. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług sprzątania powierzchni wewnętrznych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019r. (Dz.U.2018.1794) oraz przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia; 2.3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności sprzątania powierzchni wewnętrznych (z wyłączeniem innych czynności sprzątania typu mycie okien, pranie wykładzin) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia., w szczególności poprzez wezwanie do złożenia kopii zanonimizowanych umów o pracę poświadczających zatrudnienie lub wszczęcia procedury kontroli legalności zatrudnienia przez właściwego inspektora pracy. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy; 2.3.3. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2.3.1. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 1 000 PLN, b w przypadku trzykrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 2.3.1. SIWZ, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 2.3.4. Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania i przedłożenia dokumentów wskazanych w Rozdziale III ust. 2.3.1. SIWZ w przypadku każdej zmiany osób wykonujących usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych. 2.3.5. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie higieniczno–sanitarne (do przechowania środków czystości i drobnych narzędzi pracy) w każdym z obiektów realizacji usług sprzątania powierzchni wewnętrznych. Pomieszczenia udostępnione będą nieodpłatnie na czas realizacji umowy. 2.4. Wykonawca zapewnia: zabezpieczenie miejsca wykonywania usług sprzątania powierzchni wewnętrznych pod względem bhp, zabezpieczenie bhp dla pracowników oraz osób wykonujących usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych, a także sprzęt niezbędny do wykonania w/w usług. 2.5. Wykonawca zapewni jednolity ubiór wszystkim osobom wykonującym usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych. 2.6. Zamawiający wymaga zapewnienia od Wykonawcy co najmniej jednej osoby koordynującej (administratora) pracę pracowników oraz osób sprzątających, która zapewni stały bieżący nadzór nad pracownikami i osobami sprzątającymi oraz nad jakością wykonywanych prac objętych przedmiotem zamówienia. Ponadto Wykonawca zapewni stały kontakt administratora z przedstawicielem Zamawiającego Administrator będzie wyposażony przez Wykonawcę w telefon komórkowy oraz będzie upoważniony do kontaktowania się z Zamawiającym w zakresie bieżących uwag, doboru sprzętu oraz środków czystości itp. Będzie on odpowiedzialny za przekazywanie pracownikom i osobom sprzątającym uwag, zastrzeżeń i poleceń Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 2.7. Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do świadczenia usług sprzątania powierzchni wewnętrznych muszą posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności na dzień rozpoczęcia usług sprzątania. 2.8. Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 Ustawy Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się zakłady pracy chronionej lub Wykonawcy, u których ponad 30% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 3. Opis przedmiotu zamówienia dla każdego z Zadań: 3.1. Do wykonania prac na wysokości powyżej 1m Wykonawca zobowiązany jest skierować osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i badania lekarskie oraz wyposażone w środki techniczne i środki ochrony osobistej niezbędne do bezpiecznego i należytego wykonania usług sprzątania. 3.2. Zamawiający zapewnia Wykonawcy składowanie odpadów we właściwych kontenerach zbiorczych usytuowanych na terenie posesji Zamawiającego, z uwzględnieniem ich segregacji. Opróżnianie kontenerów zbiorczych należy do obowiązków Zamawiającego. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania posegregowanych odpadów do właściwych kontenerów zbiorczych lub miejsc zbiorczych wskazanych przez Zamawiającego, z zachowaniem obowiązującego sposobu segregacji odpadów u Zamawiającego. Przed umieszczeniem odpadów we właściwych kontenerach zbiorczych Wykonawca dokona zgniecenia lub rozłożenia odpadów w celu zminimalizowania ich powierzchni/objętości. 3.4. Na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca może nieodpłatnie korzystać z wody i energii elektrycznej Zamawiającego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 3.5. Usługi sprzątania Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy użyciu sprzętu ręcznego i mechanicznego odpowiedniego do rodzaju sprzątanych i mytych powierzchni objętych zamówieniem oraz osobami, za których działania jest on odpowiedzialny. 3.6. Za przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących w budynkach oraz posesjach Zamawiającego przy wykonywaniu usług sprzątania odpowiedzialny jest Wykonawca. 3.7. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie miejsca wykonywanych usług sprzątania, zabezpieczenie mienia i osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu miejsca prac (w tym m.in. samochody, balkony, szyldy, anteny, kable antenowe, przechodniów i inne) i odpowiada za wyrządzone szkody osobowe i majątkowe, poprzez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej. Za wszelkie wypadki odpowiada Wykonawca. 3.8. Wykonawca jest zobowiązany w czasie wykonywania usług sprzątania zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek oraz ponosić odpowiedzialność za szkody (np. stłuczenia i uszkodzenia przedmiotów szklanych, wazonów, doniczek) powstałe na mieniu Zamawiającego , jego pracowników oraz osób trzecich w związku z realizacją usług sprzątania oraz wskutek innych działań osób realizujących przedmiot zamówienia w imieniu Wykonawcy. 3.9. Wykonawca odpowiada w pełnej wysokości za szkodę wyrządzoną na rzeczach pozostawionych w pomieszczeniach przez Zamawiającego i Jego pracowników oraz osoby trzecie w przypadku ustalenia, że w wyniku okoliczności leżących po stronie Wykonawcy rzeczy zostały skradzione, zniszczone lub uszkodzone, albo w inny sposób została zmniejszona ich wartość. 3.10. Wszystkie osoby wybrane do świadczenia usług sprzątania obowiązuje zakaz: 3.10.1. wprowadzania osób trzecich do budynków, lokalu i na teren posesji Zamawiającego; 3.10.2. korzystania ze sprzętu biurowego Zamawiającego; 3.10.3. przeglądania, kopiowania lub wynoszenia dokumentów Zamawiającego; 3.10.4. korzystania z telefonów Zamawiającego; 3.10.5. picia alkoholu, spożywania narkotyków i innych środków odurzających na terenie budynków, lokalu i posesji Zamawiającego; 3.10.6. stawienia się do miejsca świadczenia usług sprzątania tj. na teren budynków, lokalu i posesji Zamawiającego w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz w stanie nietrzeźwym. 3.11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca w treści Formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, wskaże część zamówienia (zakres), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 1 PZP). 3.12. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ, wraz z jej załącznikami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90911200-8, 90911300-9, 90919200-4, 98310000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

0,60

procentowy wskaźnik PFROB za miesiąc wrzesień 2019 roku

0,30

termin płatności

0,10


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach Zamawiającego mieszczących się w Oddziale Terenowym w Skierniewicach ul. Stanisława Kaczyńskiego 7 oraz terenu przed budynkiem.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 2. 2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 2.1.1. Dla zadania II – Załącznik nr 2 do SIWZ 2.2. Wymogi dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych na podstawie umowy o pracę: 2.2.1. Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności służące realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 2.2.2. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 2.2.3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych w budynkach Zamawiającego, z wyłączeniem innych czynności sprzątania wymienionych typu mycie okien, pranie wykładzin. 2.2.4. Weryfikacja i kontrola spełnienia powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu niespełnienia powyższego wymogu, będą realizowane przez Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. 2.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 2.3.1. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług sprzątania powierzchni wewnętrznych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019r. (Dz.U.2018.1794) oraz przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia; 2.3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności sprzątania powierzchni wewnętrznych (z wyłączeniem innych czynności sprzątania typu mycie okien, pranie wykładzin) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia., w szczególności poprzez wezwanie do złożenia kopii zanonimizowanych umów o pracę poświadczających zatrudnienie lub wszczęcia procedury kontroli legalności zatrudnienia przez właściwego inspektora pracy. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy; 2.3.3. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2.3.1. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 1 000 PLN, b w przypadku trzykrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 2.3.1. SIWZ, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 2.3.4. Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania i przedłożenia dokumentów wskazanych w Rozdziale III ust. 2.3.1. SIWZ w przypadku każdej zmiany osób wykonujących usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych. 2.3.5. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie higieniczno–sanitarne (do przechowania środków czystości i drobnych narzędzi pracy) w każdym z obiektów realizacji usług sprzątania powierzchni wewnętrznych. Pomieszczenia udostępnione będą nieodpłatnie na czas realizacji umowy. 2.4. Wykonawca zapewnia: zabezpieczenie miejsca wykonywania usług sprzątania powierzchni wewnętrznych pod względem bhp, zabezpieczenie bhp dla pracowników oraz osób wykonujących usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych, a także sprzęt niezbędny do wykonania w/w usług. 2.5. Wykonawca zapewni jednolity ubiór wszystkim osobom wykonującym usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych. 2.6. Zamawiający wymaga zapewnienia od Wykonawcy co najmniej jednej osoby koordynującej (administratora) pracę pracowników oraz osób sprzątających, która zapewni stały bieżący nadzór nad pracownikami i osobami sprzątającymi oraz nad jakością wykonywanych prac objętych przedmiotem zamówienia. Ponadto Wykonawca zapewni stały kontakt administratora z przedstawicielem Zamawiającego Administrator będzie wyposażony przez Wykonawcę w telefon komórkowy oraz będzie upoważniony do kontaktowania się z Zamawiającym w zakresie bieżących uwag, doboru sprzętu oraz środków czystości itp. Będzie on odpowiedzialny za przekazywanie pracownikom i osobom sprzątającym uwag, zastrzeżeń i poleceń Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 2.7. Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do świadczenia usług sprzątania powierzchni wewnętrznych muszą posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności na dzień rozpoczęcia usług sprzątania. 2.8. Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 Ustawy Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się zakłady pracy chronionej lub Wykonawcy, u których ponad 30% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 3. Opis przedmiotu zamówienia dla każdego z Zadań: 3.1. Do wykonania prac na wysokości powyżej 1m Wykonawca zobowiązany jest skierować osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i badania lekarskie oraz wyposażone w środki techniczne i środki ochrony osobistej niezbędne do bezpiecznego i należytego wykonania usług sprzątania. 3.2. Zamawiający zapewnia Wykonawcy składowanie odpadów we właściwych kontenerach zbiorczych usytuowanych na terenie posesji Zamawiającego, z uwzględnieniem ich segregacji. Opróżnianie kontenerów zbiorczych należy do obowiązków Zamawiającego. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania posegregowanych odpadów do właściwych kontenerów zbiorczych lub miejsc zbiorczych wskazanych przez Zamawiającego, z zachowaniem obowiązującego sposobu segregacji odpadów u Zamawiającego. Przed umieszczeniem odpadów we właściwych kontenerach zbiorczych Wykonawca dokona zgniecenia lub rozłożenia odpadów w celu zminimalizowania ich powierzchni/objętości. 3.4. Na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca może nieodpłatnie korzystać z wody i energii elektrycznej Zamawiającego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 3.5. Usługi sprzątania Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy użyciu sprzętu ręcznego i mechanicznego odpowiedniego do rodzaju sprzątanych i mytych powierzchni objętych zamówieniem oraz osobami, za których działania jest on odpowiedzialny. 3.6. Za przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących w budynkach oraz posesjach Zamawiającego przy wykonywaniu usług sprzątania odpowiedzialny jest Wykonawca. 3.7. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie miejsca wykonywanych usług sprzątania, zabezpieczenie mienia i osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu miejsca prac (w tym m.in. samochody, balkony, szyldy, anteny, kable antenowe, przechodniów i inne) i odpowiada za wyrządzone szkody osobowe i majątkowe, poprzez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej. Za wszelkie wypadki odpowiada Wykonawca. 3.8. Wykonawca jest zobowiązany w czasie wykonywania usług sprzątania zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek oraz ponosić odpowiedzialność za szkody (np. stłuczenia i uszkodzenia przedmiotów szklanych, wazonów, doniczek) powstałe na mieniu Zamawiającego , jego pracowników oraz osób trzecich w związku z realizacją usług sprzątania oraz wskutek innych działań osób realizujących przedmiot zamówienia w imieniu Wykonawcy. 3.9. Wykonawca odpowiada w pełnej wysokości za szkodę wyrządzoną na rzeczach pozostawionych w pomieszczeniach przez Zamawiającego i Jego pracowników oraz osoby trzecie w przypadku ustalenia, że w wyniku okoliczności leżących po stronie Wykonawcy rzeczy zostały skradzione, zniszczone lub uszkodzone, albo w inny sposób została zmniejszona ich wartość. 3.10. Wszystkie osoby wybrane do świadczenia usług sprzątania obowiązuje zakaz: 3.10.1. wprowadzania osób trzecich do budynków, lokalu i na teren posesji Zamawiającego; 3.10.2. korzystania ze sprzętu biurowego Zamawiającego; 3.10.3. przeglądania, kopiowania lub wynoszenia dokumentów Zamawiającego; 3.10.4. korzystania z telefonów Zamawiającego; 3.10.5. picia alkoholu, spożywania narkotyków i innych środków odurzających na terenie budynków, lokalu i posesji Zamawiającego; 3.10.6. stawienia się do miejsca świadczenia usług sprzątania tj. na teren budynków, lokalu i posesji Zamawiającego w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz w stanie nietrzeźwym. 3.11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca w treści Formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, wskaże część zamówienia (zakres), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 1 PZP). 3.12. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ, wraz z jej załącznikami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90911200-8, 90911300-9, 90919200-4, 98310000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

0,60

procentowy wskaźnik PFRON za miesiąc wrzesień 2019 roku

0,30

termin płatności

0,10


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

SIWZ - do pobrania (pdf)

 

Załączniki - do pobrania (zip)


 


 Informacja z otwarcia ofert (pdf)


Wynik postępowania (pdf)


 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia (pdf)

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy:

Partnerzy

 • Rowerowa Łódź

Ośrodek

iso 9001

herb