word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Łódź: Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi  w Oddziale Terenowym w Skierniewicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 634748-N-2019 z dnia 2019-12-10 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

 

Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47169623500000, ul. Nowy Józefów 52/54, 94-406 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 373 196, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 426 781 037.
  Adres strony internetowej (URL): www.word.lodz.pl
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.word.lodz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.word.lodz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak 

Inny sposób:

pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, 94-406 Łódź, ul. Nowy Józefów 52/54, Sekretariat I piętro (pok. 205)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w Oddziale Terenowym
w Skierniewicach.

Numer referencyjny: WORD/DO/2300/12/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych i urządzeń będących w użytkowaniu WORD w Łodzi w Oddziale Terenowym w Skierniewicach, realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw Wykonawcy na terenie miasta Skierniewice z możliwością pobierania paliwa w innych stacjach Wykonawcy na terenie całego kraju. Dostawa obejmuje następujące rodzaje paliw: PB 95 – w przewidywanej ilości 13.000 litrów (przez cały okres trwania umowy) ON –
w przewidywanej ilości 20.000 litrów (przez cały okres trwania umowy). Paliwo objęte niniejszym zamówieniem tj. benzyna bezołowiowa (PB – 95) i olej napędowy ON, musi spełniać wymogi jakościowe dla paliw ciekłych zgodne z wymogami Polskich Norm Jakościowych Paliwo powinno odpowiadać wymaganym normom, określonym
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 1680). Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż podane w specyfikacji. Ilość zakupionego paliwa będzie zależeć od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Stacje paliw Wykonawców, których dotyczyć będzie oferta nie mogą znajdować się w odległości większej niż 5 km od placu manewrowego WORD w Łodzi Oddziału Terenowego w Skierniewicach (ul. St. Kaczyńskiego 7 w Skierniewicach), liczoną najkrótszą drogą publiczną przeznaczoną dla pojazdów ciężarowych. Stacje paliw Wykonawców, których dotyczyć będą oferty winne być czynne całodobowo. Rozliczenie jednostkowe każdego zakupu będą dokonywane bezgotówkowo za pomocą kart paliwowych imiennych, działających w systemie stacji paliw Wykonawcy. Wykonawca dostarczy bezpłatnie max. 10 sztuk kart imiennych, w tym 1 na okaziciela. Rozliczenie paliwa fakturowane dwa razy w miesiącu (przelewem). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Umowa zawarta od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

 
II.5) Główny kod CPV: 09100000-0


Dodatkowe kody CPV: 09132100-4, 09134100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1). Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w Oddziale Terenowym w Skierniewicach.

2). Przedmiot zamówienia zgodny z zamówieniem podstawowym.

3). Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego: całkowita wartość tego zamówienia wynosi 20 % i została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/01/2020


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, iż posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

 1. Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował po co najmniej jednej stacji paliw znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Skierniewice w odległości maksimum 5km od placu manewrowego WORD w Łodzi Oddziału Terenowego w Skierniewicach (ul. St. Kaczyńskiego 7 w Skierniewicach), liczoną najkrótszą drogą publiczną przeznaczoną dla pojazdów ciężarowych, działającymi w systemie całodobowym i co najmniej pięcioma stacjami paliw w każdym województwie na terenie całego kraju, działającymi w systemie całodobowym.
 2. Wykonawca winien oświadczyć iż dysponuje systemem kart paliwowych, umożliwiających Zamawiającemu bezgotówkowe tankowanie paliwa w stacjach paliwowych Wykonawcy, na terenie Polski

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów: - Aktualną (ważną) koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: - 1. Wykaz stacji paliw na terenie miasta Skierniewice i kraju (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) Oświadczenie Wykonawcy, iż dysponuje systemem kart paliwowych, umożliwiających Zamawiającemu bezgotówkowe tankowanie paliwa w stacjach paliwowych Wykonawcy, na terenie Polski. – Załącznik nr 8 do SIWZ.

 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

 

 

Kryteria

Znaczenie

CENA

0.6

Wysokość rabatu

0.1

Średnia odległość między placem manewrowym (ul. St. Kaczyńskiego 7
w Skierniewicach) a stacją paliw Wykonawcy

0,3


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:


Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania:  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących przypadkach:

 1. W przypadku gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji umowy.
 2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). W takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy. Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy polegającą na zwiększeniu do 10 % wartości zamówienia, określonego w umowie, zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 6 ustawy


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/12/2019, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Specyfikacja zamówienia - do pobrania (pdf)

Załączniki - do pobrania (zip)

 


Pytania-odpowiedzi do pobrania (pdf)

 


Łódź dn. 16.12.2019r.

 WORD/DO/2300/12/19

 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa do pojazdów
i urządzeń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi  w Oddziale Terenowym
w Skierniewicach.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1843) dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

 1. modyfikacja Załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy
 1. Zamawiający usuwa zapis: § 4 ust 2-4
 2. w § 5 ust. 1

JEST

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 2% wartości umowy, która wynosi...............................

PO MODYFIKACJI

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
  zależnych od Wykonawcy w wysokości 2% wartości umowy, w części niezrealizowanej części Umowy, liczonej na dzień odstąpienia.

 

 1. w § 5 ust. 2

JEST

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za dostarczanie paliwa niewłaściwej jakości w wysokości dwukrotnej wartości wadliwego paliwa.

PO MODYFIKACJI

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za dostarczanie paliwa niewłaściwej
  jakości w wysokości dwukrotnej wartości wadliwego paliwa. W przypadku obowiązywania procedury reklamacyjnej u Wykonawcy pierwszeństwo i zastosowanie znajdzie dana procedura reklamacyjna.

 

II. Załącznik nr 7 do SIWZ tj. wzór umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej modyfikacji.

III. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianom.

IV. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wskazany w SIWZ termin składania ofert nie ulega zmianie – tj. 18.12.2019 r. do godz. 11:00.

Załączniki:

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy


Informacja z otwarcia ofert  (pdf)

 


Łódź, dnia  19.12.2019r.

WORD/DO/2300/12/19

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa do pojazdów i urządzeń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi  w Oddziale Terenowym w Skierniewicach  WORD/DO/2300/12/19

 

            Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający – Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa do pojazdów i urządzeń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi  w Oddziale Terenowym w Skierniewicach, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie

Zamawiający w dniu otwarcia ofert (tj. 18.12.2019r.) zauważył, iż cena oferty Wykonawcy jest bardzo zawyżona. W wyniku analizy dokumentów stwierdzono, iż podana przez Wykonawcę cena jest wynikiem przemnożenia cen jednostkowych przez błędnie wskazane przez Zamawiającego w Załączniku 2a do SIWZ ilości. Winno być: benzyna bezołowiowa PB 95 –
w przewidywanej ilości 13.000 litrów (przez cały okres trwania umowy), olej napędowy ON –
 w przewidywanej ilości 20.000 litrów (przez cały okres trwania umowy), a zostało wpisane: benzyna bezołowiowa PB 95 – w przewidywanej ilości 120.000 litrów (przez cały okres trwania umowy), olej napędowy ON – w przewidywanej ilości 34.000 litrów (przez cały okres trwania umowy). Powyższe skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania obarczone niemożliwą do usunięcia wadą.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 


Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - unieważnienie (pdf)

 


 

 

 

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy:

Partnerzy

 • Rowerowa Łódź

Ośrodek

iso 9001

herb