word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 536689-N-2020 z dnia 2020-05-04 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47169623500000, ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 373 196, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 426 781 037.
Adres strony internetowej (URL): www.word.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.word.lodz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.word.lodz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, 94-406 Łódź, ul. Nowy Józefów 52, Sekretariat I piętro (pok. 205)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: najem, bez limitu kilometrów, 42 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych, z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy, a także z bieżącym serwisowaniem

Numer referencyjny: WORD/DO/2300/5/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 1. Przedmiot postępowania stanowi najem, bez limitu kilometrów, 42 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych, z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy, a także z bieżącym serwisowaniem.

 2. Umowa zawarta będzie na okres czterech lat od dnia pierwszej dostawy.

 3. Zamawiający zastrzega prawo do rozwiązania niniejszej umowy w całości lub części,
  z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia ważnych powodów w szczególności takiego zmniejszenia liczby osób egzaminowanych, które powoduje niepełne wykorzystanie przez Zamawiającego pojazdów, stanowiących przedmiot najmu.

 4. Opis wymagań technicznych samochodów, będących przedmiotem zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna pojazdu - załącznik nr 1 do SIWZ.

 5. Dostarczane samochody muszą być w dobrym stanie technicznym i wizualnym, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

 6. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 41 samochodów folią samoprzylepną, wg opisu i projektu załączonego w SIWZ (zał. nr 2 do wzoru umowy, stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ ). Wykonawca wykonuje powyższe oznakowania na własny koszt.

 7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochody do siedziby Zamawiającego (23 pojazdy oznakowane i 1 nieoznakowany) oraz do Oddziału Terenowego w Sieradzu (18 szt. pojazdów oznakowanych).

 8. Wykonawca odpowiedzialny jest za odbiór samochodów w przypadku konieczności dokonania naprawy z siedziby Zamawiającego lub Oddziału Terenowego.

 9. Wykonawca jest obowiązany dla każdego dostarczanego samochodu zapewnić pakiet ubezpieczeniowy OC/AC/NNW/Assistance na następujących warunkach:

9.1. Ubezpieczenie NNW powinno obejmować kierującego i pasażerów z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000 zł na każdą osobę

9.2. Z umowy ubezpieczenia autocasco musi wynikać, iż nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko Zamawiającemu i osobom przez niego uprawnionym do korzystania z najmowanych pojazdów,

9.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe
w najmowanym pojeździe,

9.4. Samochody winny być ubezpieczone przez cały okres trwania umowy – Wykonawca odpowiada za zapewnienie ciągłości ubezpieczenia,
w szczególności zobowiązuje się do terminowego i kompletnego opłacania składek,

9.5. Kolejne polisy winny być dostarczane do Zamawiającego na co najmniej 2 dni robocze przed upływem okresu ubezpieczenia.

 1. Wszystkie pojazdy muszą być dostarczone z pełnym bakiem paliwa.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do cyklicznej wymiany opon z letnich na zimowe
  i z zimowych na letnie w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie wszelkich czynności związanych
  z serwisowaniem, przeglądami, naprawami dostarczanych samochodów niezbędnych dla ich prawidłowego użytkowania, wymianą i przechowywaniem opon oraz likwidacją szkód. Zamawiający ponosi koszty wynikające z bieżącej eksploatacji pojazdu, a w szczególności koszt paliwa, płynów do spryskiwaczy, przepalonych żarówek, naprawy uszkodzonych opon i felg. Wszelkie pozostałe koszty obciążają Wykonawcę.

 4. W przypadku niesprawności samochodu (wyłączenia z używania ze względu
  na uszkodzenia, usterki itp.) trwającej dłużej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodu zastępczego spełniającego wszelkie wymagania określone w SIWZ na czas dokonania naprawy. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu dostarczenia samochodu zastępczego.

 5. Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas egzaminu praktycznego, stanowiących własność Zamawiającego. Montażu i demontażu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminów dokonuje Zamawiający.

 6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia co najmniej dwóch samochodów zastępczych, które jest w obowiązku podstawić wg wskazań Zamawiającego do jego siedziby bądź Oddziału Terenowego, w przypadku awarii lub kolizji uniemożliwiającej korzystanie z pojazdu.

16. Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczył 42 samochody w następujących terminach:

16.1. Do 30 września 2020 r. – 12 samochodów oznakowanych do siedziby Zamawiającego

16.2. Do 7 października 2020 r.– 11 samochodów oznakowanych i 1 samochód nieoznakowany do siedziby Zamawiającego

16.3. Do 14 października 2020 r. – 10 samochodów oznakowanych do Oddziału Terenowego w Sieradzu.

16.4. Do 21 października 2020 r.– 8 samochodów oznakowanych do Oddziału Terenowego w Sieradzu.


II.5) Główny kod CPV: 34110000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego możliwości udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 PZP.

 2. Zamówienie to polegać będzie na powtórzeniu podobnych dostaw, a w szczególności najmu samochodów osobowych.

 3. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego: całkowita wartość tego zamówienia wynosi 5 % i została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach :48 miesięcy


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie dotyczące najmu samochodów osobowych przez okres conajmniej kolejnych 12 miesięcy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak ( z zastrzeżeniem ust 7).

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą lub równą niż 500 000,00 zł; Jeżeli dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawiera załączniki stanowiące jego integralną część, należy przedłożyć dokument wraz ze wszystkimi załącznikami. Wykonawca, w miejsce dokumentów, o których mowa powyżej, może przedłożyć inne odpowiednie dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie może złożyć wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP.

2. Wykonawca składając ofertę winien przedłożyć wykaz, w którym wskaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie dotyczące najmu samochodów osobowych przez okres conajmniej kolejnych 12 miesięcy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców sporządzony z wykorzystaniem druku przedstawionego w Załączniku nr 5 do SIWZ oraz załączy dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz winny uwzględnić wartość zrealizowaną na dzień wystawienia dowodów potwierdzających zrealizowanie usług z należytą starannością.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jednoznacznie wskazujące na uprawnienia do złożenia oferty, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy wskazane w dokumencie rejestracyjnym załączonym do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub poświadczone notarialnie. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są Wykonawcą lub, jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska we właściwym rejestrze jako osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2. Szczegółowy opis pojazdu, z którego winno wynikać, iż jest on zgodny
z opisem przedmiotu zamówienia –
załącznik nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, dlatego Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do jego wniesienia.

 2. Wadium należy wnieść w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych),

 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.

 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  1. pieniądzu – przelewem na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, na rachunek numer:

83 1130 1163 0014 7158 3320 0001

tytułem

WADIUM- DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA WORD w Łodzi”

  1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  2. gwarancjach bankowych;

  3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

  4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 299) – dokument należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 205.

 1. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz z treści złożonego dokumentu musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

  1. nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjanta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adres ich siedzib,

  2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

  3. kwota gwarancji/poręczenia,

  4. termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert,

6.5. bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy.

 1. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

 2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 pkt. 4a.

 3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:

  1. Wykonawca, którego oferta została wybrana:

   1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

   2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

   3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.

 8. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

 9. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 10. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawa zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

nie


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

0.6

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU MIEJSKIM 0.2

TERMIN PŁATNOŚCI WYNOSI 0.1

ŚREDNIA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA WYNOSI 0.1

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:


Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

 2. Umowa może podlegać zmianie w drodze aneksu podpisanego przez Strony w przypadku:

2.1. gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji umowy.

2.2. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). W takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, nawet jeśli opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

3.1.Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu wykonania umowy o niemożliwości wykonania w terminie przewidzianym;

3.2.Wykonawca zaproponuje nowy termin wykonania umowy; na który Zamawiający wyrazi zgodę.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w samochodach (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi:

5.1. pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji samochodów. Powyższe zmiany nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.

5.2. konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian sposobu organizacji świadczenia,
w następującym zakresie
:

6.1. procedur odbioru przedmiotu umowy, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie wpłynie na ograniczenie uprawnień Zamawiającego oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego;

6.2. treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy.

7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy.

8. Zamawiający, w trakcie trwania umowy, dopuszcza możliwość wymiany samochodów na nowe, tego samego rodzaju, modelu, spełniających wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ, w przypadku stwierdzenia dużej awaryjności najmowanych pojazdów, powodującej niemożność niezakłóconej realizacji egzaminów na prawo jazdy.

9 Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

9.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;

9.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

9.3. zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy.

 

10 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy w przypadku braku środków finansowych. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o zawieszeniu wykonania umowy, a następnie wprowadza zmiany do treści umowy, precyzując szczegółowo zakres obowiązków Wykonawcy, stosownie do zaistniałych zmian.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej umowy w razie zmiany przepisów normujących zagadnienia struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego.

13. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do dochodzenia kary umownej.

14. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 14 ust. 8 Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca pomimo pisemnego wezwania do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie
z umową oraz wyznaczenia dodatkowego 3–dniowego terminu do usunięcia stwierdzonych naruszeń nadal nienależycie wykonuje lub nie wykonuje przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może domagać się od Wykonawcy kary umownej.

16. W przypadkach, o którym mowa w § 14 ust. 8 i 10 Umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

17. Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy.

18. Zamawiający zastrzega prawo do rozwiązania niniejszej umowy w całości lub części,
z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia ważnych powodów w szczególności takiego zmniejszenia liczby osób egzaminowanych, które powoduje niepełne wykorzystanie przez Zamawiającego pojazdów, stanowiących przedmiot najmu.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/05/2020, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Ogłoszenie - do pobrania (pdf)

 

Specyfikacja zamówienia - do pobrania (pdf)

Załączniki - do pobrania (zip)

 


 

Pytania odpowiedzi - do pobrania (pdf)

 

Pytania odpowiedzi z 14.05.2020 - do pobrania (pdf)

 

Pytania odpowiedzi z 15.05.2020 - do pobrania (pdf)

 


 

Informacja z otwarcia ofert - do pobrania (pdf)

 


Łódź dn. 18.06.2020r. 

WORD/DO/2300/5/20                                                                               

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – dalej PZP, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na najem, bez limitu kilometrów, 42 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych, z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy, a także z bieżącym serwisowaniem, Zamawiający zawiadamia o:

1) punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty

Firma i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

Razem

 

Cena

(zł)

Zużycie paliwa w cyklu miejskim

(l/100km)

Termin płatności

(dni)

Średnia emisji dwutlenku węgla

(g/km)

1

Toyota Leasing Polska sp. z o.o.

ul. Postępu 18b

02-676 Warszawa

13,09 pkt

20 pkt

1 pkt

10 pkt

44,09 pkt

2

MARVEL Sp. z o.o.

ul. Żelazna 7

90-332 Łódź

21,55 pkt

16,83 pkt

1 pkt

8,74 pkt

48,12 pkt

3

AMX P. Kaczorowski R. Sabaj sp.j.

ul. Łódzka 69a

95-030 Rzgów

60 pkt

20 pkt

1 pkt

10 pkt

91,00 pkt

4

Hyundai

M.R Prasek sp.j.

ul. Kozienicka 1

26-600 Radom

oferta odrzucona

5

MK Centrum

K. Duliba,  M. Myczka sp.j

ul. Wojska Polskiego 264

97-300 Piotrków Trybunalski

17,75 pkt

18,28 pkt

1 pkt

9,46 pkt

46,49 pkt

2) wyborze najkorzystniejszej oferty: oferta nr 3: AMX P. Kaczorowski R. Sabaj sp.j., Łódzka 69a, 95-030 Rzgów.

            W toku badania ofert Komisja Przetargowa przeprowadziła badanie czy oferta nie  zawierała rażąco niskiej ceny oferty. Wykonawca AMX P. Kaczorowski R. Sabaj sp. j. przedłożył wyjasnienia pozwalające rozstrzygnąć, że dana oferta nie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

W związku z powyższym Oferta nr 3 jest ofertą spełniającą wymagania w niniejszym postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, z najwyższą ilością punktów wyliczoną wg kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu

 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni

Zamawiający wykluczył z postępowania  ofertę nr 4: Hyundai, M.R Prasek sp.j., ul. Kozienicka 1, 26-600 Radom, na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy PZP.

Zamawiający wezwał Wykonawcę Hyundai, M.R Prasek sp.j. do złożenia oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w art. 24 ust 11 ustawy PZP. Wykonawca Hyundai M.R Prasek sp.j. nie przedłożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w niniejszym postępowaniu, w związku z tym skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP. Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia
z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego dokumentu niezbędnego
do przeprowadzenia postępowania oświadczenia.

4) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności

Zamawiający odrzucił ofertę nr 4: Hyundai, M.R Prasek sp.j., ul. Kozienicka 1, 26-600 Radom, na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy PZP, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5 PZP.

W dniu 27.05.2020r. Wykonawca 4: Hyundai, M.R Prasek sp.j., został wezwany
do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust 11 ustawy PZP. Wykonawca Hyundai M.R Prasek sp.j. nie przedłożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w niniejszym postępowaniu, w związku z tym skutkuje wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP. Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania oświadczenia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 PZP. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

W związku z powyższym oferta nr 4 Wykonawcy Hyundai, M.R Prasek sp.j., została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5 PZP.

5) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni
do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, - nie dotyczy

6) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

7) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

8) unieważnieniu postępowania – nie dotyczy

 


Łódź, dn. 18.08.2020r.

WORD/DO/2300/5/20

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia publicznego na najem, bez limitu kilometrów, 42 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych, z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy, a także z bieżącym serwisowaniem

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, iż w dniu 07.08.2020 r. otrzymał odpis wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 lipca 2020 r. sygn. akt. KIO/1394/20. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 czerwca 2020 r. przez Odwołującego Marvel Sp. z o.o. nakazując Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz ponowne badanie i ocenę ofert połączoną z odrzuceniem oferty Wykonawcy AMX P. Kaczorowski R. Sabaj Sp. j.

W związku z powyższym, zgodnie z orzeczeniem Izby, Zamawiający dokonał powtórzenia czynności badania i oceny ofert, połączoną z odrzuceniem oferty Wykonawcy AMX P. Kaczorowski R. Sabaj Sp. j. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy Pzp i zawiadamia o unieważnieniu postępowania, wobec faktu, iż cena najkorzystniejszej oferty, złożonej w niniejszym postępowaniu, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Uzasadnienie

Zamawiający w dniu otwarcia ofert (tj. 18.05.2020r.) zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy PZP podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tegoż zamówienia: 1.100.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych). Zamawiający po dokonaniu powtórzenia czynności badania i oceny ofert, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, nakazującej unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz ponowne badanie i ocenę ofert połączoną z odrzuceniem oferty Wykonawcy AMX P. Kaczorowski R. Sabaj Sp. j. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy Pzp, uznał, że cena najkorzystniejszej oferty, niepodlegającej odrzuceniu, złożonej w niniejszym postępowaniu, wynosi 1.599.393,60 zł i przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia podstawowego.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na najem, bez limitu kilometrów, 42 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych, z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy, a także z bieżącym serwisowaniem.

 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - unieważnienie - do pobrania (pdf)

    

 

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy:

Partnerzy

 • Rowerowa Łódź

Ośrodek

iso 9001

herb