word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

 

 

 

 

 

 

Łódź: Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Ogłoszenie z dnia 2017-08-29 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47169623500000, ul. ul. Smutna  28, 91729   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 373 196, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 426 781 037.
Adres strony internetowej (URL): www.word.lodz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.word.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.word.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
W sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, II piętr, pok 305
Adres:
Ul. Smutna 28, 91-729 Łódź pok. 305

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi
Numer referencyjny: WORD/DO/2300/2/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” .
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym:
a) wykonanie projektów budowlanych,
b) złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
c) wykonanie dokumentacji wykonawczej,
d) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;
e) wykonanie projektów powykonawczych
2) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót do podpisania protokołu końcowego odbioru robót;
3) wykonanie kompleksowe robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z ostatecznym rozliczeniem robót, w tym ostatecznego rozliczenia z ewentualnymi podwykonawcami.  
Planowana inwestycja obejmuje wybudowanie siedziby WORD w Łodzi wraz z podstawową infrastrukturą szkoleniową i infrastrukturą egzaminacyjną na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54, Nowa siedziba WORD w Łodzi to kompleks, w skład którego wejdą : - budynek biurowy, - parkingi dla pracowników i klientów ośrodka, - budynek garażowy oraz wiaty dla samochodów osobowych, ciężarowych i sprzętu ciężkiego, - place manewrowe dla zdających na prawo jazdy kierowców motocykli, samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
 45200000-9 45213150-9 45100000-8 45111291-4 45233140-2 45300000-0 45311000-0  45311100-1 45310000-3 45314320-0 45313100-5 45330000-9 45331100-7 45331210-1 45342000-6 45311200-2 45400000-1 77211400-6 71331000-7 45112710-5 45312000-7 45314000-1 45320000-6 45331000-6 45450000-6 09331100-9
28112320-9  45232430-9 42511000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/01/2019
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunki udziału w postępowaniu:
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10 000 000 PLN
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunki udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy;
W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum:
a1) jedną wielobranżową dokumentację projektową jednego budynku użyteczności publicznej*, o kubaturze min. 15 000 m³ w zakresie wielobranżowym (tj. roboty konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w tym instalację systemów energooszczędnych o wartości minimum 1 mln zł
oraz
a2) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie jednego budynku użyteczności publicznej*, o kubaturze min. 15 000 m³ w zakresie wielobranżowym ( tj. roboty konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w tym instalację systemów energooszczędnych o wartości minimum 1 mln zł
Uwaga: Prace opisane w lit: a1 i a2, mogą być wykonane w jednym zamówieniu lub w oddzielnych zamówieniach.
Jeżeli wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna usługę projektową za spełniającą warunek, jeżeli będzie odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym w lit a1. Podobnie zamawiający uzna robotę budowlaną realizowaną w trybie zaprojektuj i wybuduj, jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym w lit a2.
Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
b1) Projektant branży architektonicznej:
b2) Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej:
b3) Projektant branży sanitarnej:
b4) Projektant branży elektrycznej:
b5) Projektant branży drogowej:
b6)Kierownik budowy;
b7) Kierownik robót sanitarnych;
b8) Kierownik robót elektrycznych;
Ze względu na limit znaków w ogłoszeniu szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk są w SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a). zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający
c) rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego wykonawcy
f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;  
g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej
b) wykaz usług wykonanych,
c) wykaz robót budowlanych
d) wykaz osób
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak
1. Wadium należy wnieść w wysokości 400.000 zł (słownie: czterysta tysiecy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.  
2. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego  Nr konta: Bank Pekao S.A. Oddział Łódź , 84 1240 5585 1111 0000 4885 8753
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.  
5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz  z tłumaczeniem na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.  
6.  W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności,  
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy.  
8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:  
1) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,
2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium  lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 0.7
Gwarancja 0.3
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania:  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/09/2017, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe

Pobierz specyfikację (zip)

Pobierz plik pytania - odpowiedzi (pdf)

Pobierz plik pytania - odpowiedzi 2 (pdf)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500025982-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 579459-N-2017, data 29.08.2017
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Smutna 28, 91-729 Łódź, woj. Łódzkie, tel. 042 637-31-96, fax 042 678 10 37 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej: www.word.lodz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.4
W ogłoszeniu jest: Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze „zaprojektuj i wybuduj".
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym:
a) wykonanie projektów budowlanych,
b) złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, \
c) wykonanie dokumentacji wykonawczej,
d) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;
e) wykonanie projektów powykonawczych
2) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót do podpisania protokołu końcowego odbioru robót;
3) wykonanie kompleksowe robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z ostatecznym rozliczeniem robót, w tym ostatecznego rozliczenia z ewentualnymi podwykonawcami.
Planowana inwestycja obejmuje wybudowanie siedziby WORD w Łodzi wraz z podstawową infrastrukturą szkoleniową i infrastrukturą egzaminacyjną na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54, Nowa siedziba WORD w Łodzi to kompleks, w skład którego wejdą : - budynek biurowy, - parkingi dla pracowników i klientów ośrodka, - budynek garażowy oraz wiaty dla samochodów osobowych, ciężarowych i sprzętu ciężkiego, - place manewrowe dla zdających na prawo jazdy kierowców motocykli, samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych.
W ogłoszeniu powinno być: Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze „zaprojektuj i wybuduj" .
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym:
a) wykonanie projektów budowlanych,
b) wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,
c) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót do podpisania protokołu końcowego odbioru robót;
3) wykonanie kompleksowe robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z ostatecznym rozliczeniem robót, w tym ostatecznego rozliczenia z ewentualnymi podwykonawcami.
Planowana inwestycja obejmuje wybudowanie siedziby WORD w Łodzi wraz z podstawową infrastrukturą szkoleniową i infrastrukturą egzaminacyjną na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54, Nowa siedziba WORD w Łodzi to kompleks, w skład którego wejdą:
budynek biurowy,
- parkingi dla pracowników i klientów ośrodka,
- budynek garażowy oraz wiaty dla samochodów osobowych, ciężarowych i sprzętu ciężkiego,
- place manewrowe dla zdających na prawo jazdy kierowców motocykli, samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.8
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 31/01/2019
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 28/02/2019
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5
W ogłoszeniu jest:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W ogłoszeniu powinno być:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegających na:
1) zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
2) zmianie wynagrodzenia umownego;
3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy,
4) zmianie osób, o których mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy,
5) zmianie osób, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy.
4. Zmiana terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o których mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy będzie możliwa w sytuacjach:
1. pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających wykonać w terminie przedmiot niniejszej umowy;
2. nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;
3. wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;
4. w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp.;
5. w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru;
6. wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej;
7. w przypadku, gdy niniejsza umowa nie zostanie zawarta do dnia 31.10.2017r. W takiej sytuacji terminy realizacji poszczególnych etapów oraz termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przedłużeniu o ilość dni odpowiadającą różnicy pomiędzy datą zawarcia umowy, a dniem 31.10.2017r.
5. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach gdy :
1). nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy;
a) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
b) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
c) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.
d) Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.
2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, którego nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem;
3) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
6. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 5 pkt 1 lit a niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit b i c niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.
7. Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w § 2 ust. 8 mniejszej umowy, następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania opisane w SIWZ.
8 .Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę na stanowisko projektanta, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ.
9. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. .Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo - finansowo oraz Harmonogram płatności i termin wykonania umowy.
11.Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: data 29/09/2017 godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: data 11/10/2017 godzina: 10:30

Pobierz zmianę specyfikacji (zip)

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500032145-N-2017 z dnia 21-09-2017 r.

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 579459-N-2017, data 29.08.2017
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Smutna 28, 91-729 Łódź, woj. Łódzkie, tel. 042 637-31-96, fax 042 678 10 37 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej: www.word.lodz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.3
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunki udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy;
W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum:
a1) jedną wielobranżową dokumentację projektową jednego budynku użyteczności publicznej*, o kubaturze min. 15 000 m³ w zakresie wielobranżowym (tj. roboty konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w tym instalację systemów energooszczędnych o wartości minimum 1 mln zł
oraz
a2) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie jednego budynku użyteczności publicznej*, o kubaturze min. 15 000 m³ w zakresie wielobranżowym ( tj. roboty konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w tym instalację systemów energooszczędnych o wartości minimum 1 mln zł
Uwaga: Prace opisane w lit: a1 i a2, mogą być wykonane w jednym zamówieniu lub w oddzielnych zamówieniach.
Jeżeli wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna usługę projektową za spełniającą warunek, jeżeli będzie odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym w lit a1. Podobnie zamawiający uzna robotę budowlaną realizowaną w trybie zaprojektuj i wybuduj, jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym w lit a2.
Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
b1) Projektant branży architektonicznej:
b2) Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej:
b3) Projektant branży sanitarnej:
b4) Projektant branży elektrycznej:
b5) Projektant branży drogowej:
b6)Kierownik budowy;
b7) Kierownik robót sanitarnych;
b8) Kierownik robót elektrycznych;
Ze względu na limit znaków w ogłoszeniu szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk są w SIWZ - W ogłoszeniu powinno być:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunki udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy;
W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum:
a1) jedną wielobranżową dokumentację projektową jednego budynku użyteczności publicznej*, o kubaturze min. 15 000 m3 w zakresie wielobranżowym (tj. roboty konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; w tym instalację systemów energooszczędnych o wartości minimum 1 mln złotych
oraz
a2) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie jednego budynku użyteczności publicznej* , o kubaturze min. 15 000 m3 w zakresie wielobranżowym (tj. roboty konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne), wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
oraz
a3) jedną robotę budowlaną polegającą na instalacji systemów energooszczędnych
o wartości minimum 1 mln złotych
Uwaga: Prace opisane w lit: a1 i oraz a2 i a3, mogą być wykonane w jednym zamówieniu lub
w oddzielnych zamówieniach. Jeżeli wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj
i wybuduj, zamawiający uzna usługę projektową za spełniającą warunek, jeżeli będzie odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym w lit a1. Podobnie zamawiający uzna robotę budowlaną realizowaną w trybie zaprojektuj i wybuduj, jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym w lit a2 i a3.
Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
b1) Projektant branży architektonicznej:
b2) Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej:
b3) Projektant branży sanitarnej:
b4) Projektant branży elektrycznej:
b5) Projektant branży drogowej:
b6)Kierownik budowy;
b7) Kierownik robót sanitarnych;
b8) Kierownik robót elektrycznych;
Ze względu na limit znaków w ogłoszeniu szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk są w SIWZ

Pobierz modyfikację SIWZ (pdf)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: unieważnienia postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „budowę nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Łodzi w procedurze „zaprojektuj i wybuduj."

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – Zamawiający unieważnił postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze „zaprojektuj i wybuduj– ze względu na fakt, iż do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta.

 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - unieważnienie