word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

 

Łódź: Dostawa paliwa do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Ogłoszenie nr 21669 - 2017 z dnia 2017-02-08 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47169623500000, ul. ul. Smutna 28, 91729 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 373 196, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 426 781 037.
Adres strony internetowej (URL): www.word.lodz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.word.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.word.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
W sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, II piętr, pok 305
Adres:
Ul. Smutna 28, 91-729 Łódź pok. 305

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi
Numer referencyjny: WORD/DO/2300/1/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych będących w użytkowaniu Zamawiającego, realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw Wykonawcy na terenie miasta Łodzi z możliwością pobierania paliwa w innych stacjach Wykonawcy na terenie całego kraju. Dostawa obejmuje następujące rodzaje paliw: PB 95 – w przewidywanej ilości 120.000 litrów (przez cały okres trwania umowy) ON – w przewidywanej ilości 34.000 litrów (przez cały okres trwania umowy). Paliwo objęte niniejszym zamówieniem tj. benzyna bezołowiowa (PB – 95) i olej napędowy ON, musi spełniać wymogi jakościowe dla paliw ciekłych zgodne z wymogami Polskich Norm Jakościowych Paliwo powinno odpowiadać wymaganym normom, określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 1680). Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu większej lub mniejszej ilości paliw niż podane w specyfikacji. Ilość zakupionego paliwa będzie zależeć od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Stacje paliw Wykonawców, których dotyczyć będzie oferta nie mogą znajdować się w odległości większej niż 5 km od miejsc działalności Zamawiającego (ul. Maratońska 102a i Smutna 28 w Łodzi), liczoną najkrótszą drogą publiczną przeznaczoną dla pojazdów osobowych i ciężarowych. Stacje paliw Wykonawców, których dotyczyć będą oferty częściowe winne być czynne całodobowo. Rozliczenie jednostkowe każdego zakupu będą dokonywane bezgotówkowo za pomocą kart paliwowych imiennych, działających w systemie stacji paliw Wykonawcy. Wykonawca dostarczy bezpłatnie max. 10 sztuk kart imiennych, w tym 1 na okaziciela. Rozliczenie paliwa fakturowane dwa razy w miesiącu (przelewem). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 09100000-0

Dodatkowe kody CPV:09132100-4, 09134100-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 48 data rozpoczęcia: 07/03/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, iż posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował po co najmniej jednej stacji paliw znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Łodzi, w odległości maksimum 5km od miejsc działalności Zamawiającego (ul. Smutna 28 i ul. Maratońska 102a w Łodzi ) działającymi w systemie całodobowym i co najmniej pięcioma stacjami paliw w każdym województwie na terenie całego kraju, działającymi w systemie całodobowym. 2. Wykonawca winien oświadczyć iż dysponuje systemem kart paliwowych, umożliwiających Zamawiającemu bezgotówkowe tankowanie paliwa w stacjach paliwowych Wykonawcy, na terenie Polski

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów: - Aktualną (ważną) koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: - 1. Wykaz stacji paliw na terenie miasta Łodzi i kraju (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) Oświadczenie Wykonawcy, iż dysponuje systemem kart paliwowych, umożliwiających Zamawiającemu bezgotówkowe tankowanie paliwa w stacjach paliwowych Wykonawcy, na terenie Polski. – Załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
CENA
0.6
Wysokość rabatu
0.2
Średnia odległość między placem manewrowym (ul. Smutna 28 w Łodzi) a stacją paliw Wykonawcy
0.1
Średnia odległość między placem manewrowym (ul. Maratońska 102a w Łodzi) a stacją paliw Wykonawcy
0.1

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących przypadkach: 1.W przypadku gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji umowy. 2.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). W takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy. Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy polegającą na zwiększeniu do 10 % wartości zamówienia, określonego w umowie, zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 6 ustawy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/02/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Pobierz specyfikację (pdf)

Pobierz zał nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Pobierz zał nr 2 - formularz oferty(pdf)

Pobierz zał nr 2A - arkusz cenowy (ods)

Pobierz zał nr 3 - ośw o speł warunków (pdf)

Pobierz zał nr 4 - ośw o wykluczeniu(pdf)

Pobierz zał nr 5 - grupa kapitałowa (pdf)

Pobierz zał nr 6 - wykaz stacji paliw (pdf)

Pobierz zał nr 7 - umowa (pdf)

Pobierz zał nr 8 - Oświadczenie (pdf)

Pobierz plik pytania - odpowiedzi (pdf)

Modyfikacje:

Pobierz modyfikację specyfikacji (pdf)

Pobierz modyfikację zał nr 7 - umowa (pdf)

Pobierz modyfikację zał nr 2A - arkusz cenowy (ods)

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, na podstawie  art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o:

 

1) kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 791.099,10 zł brutto.
2) firmach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z oferowaną ceną:

Nr oferty  Firma (nazwa i adres Wykonawcy)  Oferowana cena
 1  PKN Orlen SA , 09-411 Płock, ul. Chemików 7 697.300,00

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż termin wykonania zamówienia oraz  warunki  płatności zostały określoe w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 INFORMACJA

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa do pojazdów WORD w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi zawiadamia o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty: oferta nr 1 Polski Koncert Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium

Razem

cena

wysokość rabatu

średnia odległość między placem manewrowym (ul. Smutna 28 w Łodzi) a stacją paliw Wykonawc

średnia odległość między placem manewrowym
(ul. Maratońska 102a w Łodzi) a stacją paliw Wykonawcy

1

PKN ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

60 pkt

20 pkt

10 pkt

10 pkt

100 pkt

Oferta nr 1 jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
2) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy
3) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy
4) unieważnieniu postępowania – nie dotyczy