word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Łódź: Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Ogłoszenie nr 538630-N-2018 z dnia 29.03.2018r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

 

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47169623500000, ul. ul. Smutna  28, 91729   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 373 196, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 426 781 037.
Adres strony internetowej (URL): www.word.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.word.lodz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.word.lodz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:

W sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, II piętro, pok 305
Adres:
ul. Smutna 28, 91-729 Łódź pok. 305


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi

Numer referencyjny: WORD/DO/2300/3/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” .

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym:

a) wykonanie projektów budowlanych,

b) wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,

c) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót do podpisania protokołu końcowego odbioru robót;

3) wykonanie kompleksowe robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z ostatecznym rozliczeniem robót, w tym ostatecznego rozliczenia z ewentualnymi podwykonawcami. 

Planowana inwestycja obejmuje wybudowanie siedziby WORD w Łodzi wraz z podstawową infrastrukturą szkoleniową i infrastrukturą egzaminacyjną na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54. Nowa siedziba WORD w Łodzi to kompleks, w skład którego wejdą:

 1. budynek biurowy z zapleczem garażowo-warsztatowym,
 2. parking dla pracowników i klientów ośrodka,
 3. plac manewrowy dla zdających na prawo jazdy kandydatów na kierowców w zakresie kat. A, AM, A1, A2, B, B1, B+E, C, C1, C1+ E, C+E, D, D1, D1 + E, D+E, T.
 4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 5. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 6. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 7. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 8. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 9. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
 10. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.).
  1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
  2. wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy;
  3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
  4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  5. Wadium należy wnieść w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
  6. Wadium może być wnoszone:
   1. w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego Nr konta: Bank BGK Oddział w Łodzi   83 1130 1163 0014 7158 3320 0001
   2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
   3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
   4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
   5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia:
    1. dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
    2. gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
    3. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
     1. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności,
     2. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
     3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy.
     4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
     5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
      1. wykonawca, którego oferta została wybrana:
       1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
       2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
       3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,
       4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2.
       5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
       6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
       7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
       8. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
       9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
       10. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
        1. pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających wykonać w terminie przedmiot niniejszej umowy;
        2. nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;
        3. wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;
        4. w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp.;
        5. w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru;
        6. wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej;
        7. w przypadku, gdy niniejsza umowa nie zostanie zawarta do dnia 08.06.2018r.
         W takiej sytuacji terminy realizacji   poszczególnych   etapów oraz termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przedłużeniu o ilość dni odpowiadającą różnicy pomiędzy datą zawarcia umowy, a dniem 08.06.2018r.
        8. gdy wystąpią inne przeszkody niezależne od Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45200000-9 45213150-9 45100000-8 45111291-4 45233140-2 45300000-0 45311000-0 45311100-1 45310000-3 45314320-0 45313100-5 45330000-9 45331100-7 45331210-1 45342000-6 45311200-2 45400000-1 77211400-6 71331000-7 45112710-5 45312000-7 45314000-1 45320000-6 45331000-6 45450000-6 28112320-9 45232430-9 42511000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1) Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 2) Przedmiot zamówienia zgodny z zamówieniem podstawowym. 3) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego. całkowita wartość tego zamówienia wynosi 20 % i została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/09/2019

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 500 000 PLN

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum:

a1) jedną dokumentację projektową jednego budynku użyteczności publicznej*, o kubaturze min. 6000 m3 w zakresie wielobranżowym (tj. roboty konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; w tym budowa dróg lub placów o wartości minimum 300.000 złotych

oraz

a2) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie jednego budynku użyteczności publicznej*, o kubaturze min. 6000 m3 w zakresie wielobranżowym (tj. roboty konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne), wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

oraz

a3) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie dróg lub placów o wartości minimum 300.000 złotych

Uwaga: Prace opisane w lit: a1 i oraz a2 i a3, mogą być wykonane w jednym zamówieniu lub
w oddzielnych zamówieniach. Jeżeli wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj
i wybuduj, zamawiający uzna usługę projektową za spełniającą warunek, jeżeli będzie odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym w lit a1. Podobnie zamawiający uzna robotę budowlaną realizowaną w trybie zaprojektuj i wybuduj, jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym w lit a2 i a3.

Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk:

b1) Projektant branży architektonicznej:

b2) Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej:

b3) Projektant branży sanitarnej:

b4) Projektant branży elektrycznej:

b5) Projektant branży drogowej:

b6)Kierownik budowy;

b7) Kierownik robót sanitarnych;

b8) Kierownik robót elektrycznych;

Ze względu na limit znaków w ogłoszeniu szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk są w SIWZ

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacja finansowa lub ekonomiczna, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów:

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów:


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz oferty  

2). Formularz cenowy

3) Zaakceptowany wzór umowy

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego

5) Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

6) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowaniu

7) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej -
w terminie 3 dni zgodnie z art.24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

0.8

Gwarancja

0.2

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających na:

1) zmianie terminów wykonania przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia umownego;

3) zmianie zakresu przedmiotu umowy,

4) zmianie osób, o których mowa w § 2 ust. 8 umowy,

5) zmianie osób, o których mowa w § 2 ust. 4 umowy.

3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do umowy.

4. Zmiana terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o których mowa w § 8 ust. 1 umowy będzie możliwa w sytuacjach:

5. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach gdy :

1). nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy;

a) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

b) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

c) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.

d) Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, którego nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem;

3) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

4) w przypadku żądania przez Zamawiającego wykonania prac wychodzących poza zakres opisany w dokumentach wymienionych w par 1 ust.3.

6. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 5 pkt 1 lit a niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit b i c niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

7. Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w § 2 ust. 8 mniejszej umowy, następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania opisane w SIWZ.

8 .Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę na stanowisko projektanta, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ.

9. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

10. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo - finansowo oraz Harmonogram płatności i termin wykonania umowy.

11.Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11/05/2018, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

SIWZ - do pobrania (pdf)

 

Załączniki do SIWZ - do pobrania (rar)

 


 

Pytania i odpowiedzi - do pobrania (doc)


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500093158-N-2018 z dnia 26.04.2018r.

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 538630-N-2018 z dnia 29.03.2018r.

ogłoszeniazamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Smutna 28, 91-729 Łódź, woj. Łódzkie, tel. 042 637-31-96, fax 042 678 10 37 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej: www.word.lodz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 11/05/2018, godzina: 10:30,

W ogłoszeniu powinno być: data 30/05/2018 godzina: 10:30


 

Modyfikacja SIWZ - do pobrania (doc)

Wzór umowy - do pobrania (doc)

Załącznik nr 1 do umowy - do pobrania (xlsx)

Formularz cenowy - do pobrania (xlsx)

 


Pytania i odpowiedzi 2 - do pobrania (doc)

 


 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o:

 

 

 1. kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 14.000.000 zł brutto.
 2. firmach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z oferowaną ceną:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Oferowana cena

Okres gwarancji

1

Mosty Łódź S.A.

ul. Bratysławska 52

94-112 Łódź

18.748.176,60 zł

61 miesięcy

2

PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k.

Rudki 10

62-240 Trzemeszno

13.977.476,26 zł

78 miesięcy

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 


 

INFORMACJA

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi” realizowanego w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”, Zamawiający zawiadamia o:

1) punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

2) wyborze najkorzystniejszej oferty: oferta nr 2: PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja

Liczba pkt w kryterium

Razem

cena

gwarancja

1

Mosty Łódź S.A.

ul. Bratysławska 52

94-112 Łódź

18.748.176,60 zł

61 miesięcy

60 pkt

1 pkt

61 pkt

2

PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k.

Rudki 10

62-240 Trzemeszno

13.977.476,26 zł

78 miesięcy

80 pkt

4 pkt

84 pkt

Oferta nr 2 jest ofertą spełniającą wymagania w niniejszym postępowaniu określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą,
z najwyższą ilością punktów wyliczoną wg kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

3) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

5) unieważnieniu postępowania – nie dotyczy

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

INNE PRZETARGI

1) Dostawa fabrycznie nowego motocykla jednośladowego, dwuosobowego, typu szosowo turystycznego lub sportowo – turystycznego, spełniającego wymogi techniczne dla pojazdu przeznaczonego do egzaminowania dla kat. „A” prawa jazdy

2) Zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi