word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Zamówienie publiczne  - art.  4 pkt.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), to jest poniżej  wartości 30 tys. euro. Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania  przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

1 Opis przedmiotu zamówienia:

Olej opałowy  lekki  (wspólny słownik zamówień (CPV – 09135100-5) w ilości  20 m 3 dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi Oddział Terenowy w Skierniewicach przy ul. Stanisława Kaczyńskiego 7. Dostawy sukcesywne według zgłaszanego przez  zamawiającego zapotrzebowania, przy użyciu własnego środka transportu Wykonawcy
i z rozładunkiem wykonanym przez Wykonawcę. Dostawy wykonywane będą w dniach roboczych  w godzinach 800 – 1600 . Dostawy winny być realizowane autocysterną wyposażoną w legalizowany przyrząd pomiarowy do napełniania i opróżniania wraz ze świadectwem  jakości oleju opałowego. Pierwsza planowana dostawa po zawarciu  umowy, kolejne według zgłaszanych potrzeb, nie  częściej niż raz w miesiącu w sezonie grzewczym. Maksymalna pojemność zbiorników 4000 litrów. Jednorazowa dostawa oleju waha się
w granicach 3,7 m 3 – 3,9 m 3 oleju.

Dostarczany olej musi posiadać następujące właściwości

1) gęstość w temperaturze 15 °C – nie wyższa niż 860 kg/m3,

2) wartość opałowa  MJ/kg - nie niższa niż 42,6

3) temperatura zapłonu – nie niższa niż 56 °C

4) temperatura płynięcia  - nie wyższa niż - 20 °C

5) zawartość siarki - nie więcej niż 20 %(m/m).

 

2.Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2020r. do  dnia 31.12.2020 r., lub do wyczerpania zamówionej  ilości oleju  opałowego, lub wykorzystania  kwoty  brutto określonej w ofercie  wyłonionego Wykonawcy, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert.

1)oferta zostanie sporządzona na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej samej formie) stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia;

2) ofertę składa się w formie pisemnej;

3)treść oferty musi odpowiadać treści zapytania;

4) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną  kompleksową ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę;

5) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

6)oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy do reprezentowania firmy na zewnątrz i  zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

 

4.Sposób obliczenia ceny.

Cenę należy skalkulować  biorąc za podstawę  cenę oleju opałowego u Wykonawcy   na dzień upublicznienia informacji o zapytaniu (data podana w ogłoszeniu zamawiającego).

4.1. Cena oferty ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z wszelkimi opłatami, podatkami , w tym koszt transportu i rozładunku oraz podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.2 Wykonawca jest zobowiązany  do obliczenia ceny oferty przy zastosowaniu cen paliwa zaproponowanych Zamawiającemu i do podania wartości cenowych w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania : cena brutto za 1m3   oleju opałowego; łączna  cena brutto oferty.

Wykonawca podaje cenę  za jaką zamierza  zrealizować zamówienie poprzez przemnożenie  podanych w formularzu  planowanych  ilości oleju opałowego przez cenę  za 1 m3  oleju opałowego.

Cena podana w  ofercie przez Wykonawcę będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

4.3. Cena zakupu oleju będzie waloryzowana w ten sposób że:  cena brutto zakupu  w czasie realizacji umowy nie może być wyższa   wobec średniej arytmetycznej  cen brutto w dniu dostawy dwóch producentów  (PKN ORLEN i Grupa LOTOS), niż pierwotna cena  zakupu brutto zawarta w ofercie  w stosunku do średniej arytmetycznej cen dwóch producentów  publikowanych  na stronach internetowych na  dzień upublicznienia informacji o zapytaniu (data podana w ogłoszeniu Zamawiającego).

4.4 Średnia cena brutto za 1 m3 oleju pobrana ze stron internetowych zostanie wyliczona  na dzień upublicznienia informacji o zapytaniu (data podana w ogłoszeniu zamawiającego)
w sposób następujący

Średnia cena brutto za  1m 3   oleju  =  cena za  1m3   oleju   netto  PKN  ORLEN   +  23% (podatek VAT) + cena za 1moleju   netto Grupa LOTOS + 23 % ( podatek VAT)   : 2

Tak wyliczona średnia  zostanie   odnotowana w protokole i będzie stanowiła podstawę  do przeliczania  ceny zakupu oleju.

 

Przykład:

Cena netto za 1m3  oleju  w PKN Orlen =( CO ) na dzień  upublicznienia informacji
o zapytaniu   wynosi 2863,00zł/m3

Cena netto za 1m3  oleju  w Grupie Lotos =( CL ) na dzień  upublicznienia informacji
o zapytaniu  wynosi 2873,00,zł/m3  ,

Średnia cena za 1 m 3oleju = (),

CŚ = [CO ( 2863,00 zł  + 23% Vat) + CL (2873,00 zł + 23%Vat) ] : 2 = ( 3521,49zł
+ 3533,79zł ) : 2   = 7055,28zł  : 2 = 3527,64 zł.

Wskaźnik (W)  wyliczony dla oferty z najniższą  ceną dla Wykonawcy wyłonionego
w postępowaniu,  wykorzystywany  do waloryzacji  cen kupowanego  paliwa. 

CW  = 3600,00 zł/m3 - cena   za 1m 3 podana  przez Wykonawcę  w złożonej ofercie,
W
= CW : CŚ = 3600,00 zł  : 3527,64zł =  1,020 .

Oznacza to, że każdorazowo  cena zakupu oleju nie może być wyższa niż wyliczona średnia arytmetyczna  cen dwu producentów, w dniu dostawy, pomnożona przez  współczynnik W.

Współczynnik zostanie wyliczony do 3 miejsc po przecinku.

4.5.Rozliczenia między Zamawiającym  a wykonawcą  będą  dokonywane wyłącznie w PLN.

4.6. W przypadku  złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  zgodnie z ustawą  z dnia 9 kwietnia 2015r. zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz ustawą Prawo zamówień publicznych do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą  ceną dolicza się  podatek od towarów
i usług, który Zamawiający  miałby obowiązek rozliczyć  zgodnie  z tymi przepisami.

4.7. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia, w tym:

          -  koszt wyprodukowania

          -  koszt dostawy produktów

          -  koszt wszelkich załadunków i rozładunków

          -  koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie występują

          -  podatek od towarów i usług

          -  ubezpieczenie przedmiotu umowy

          - koszty materiałów dodatkowych i inne koszty związane z wykonaniem  zamówienia

4.8. Ocenie będzie podlegać podana cyfrowo i słownie  w sposób jednoznaczny ostateczny cena brutto (uwzględniające wszelkie upusty, rabaty, bonifikaty) za całość zamówienia.  Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) wraz z należnym podatkiem VAT (cena brutto). Cena oferty winna byś podana zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

Cena podana w ofercie przez Wykonawcę  będzie  brana pod uwagę przy wyborze  oferty najkorzystniejszej.

 1. Dokumenty, miejsce i termin złożenia ofert

Do oferty należy załączyć niżej wymienione dokumenty.

5.1. koncesja na obrót paliwami płynnymi

5.2. złożenie oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału
w prowadzonym postępowaniu złożone na formularzu ofertowym,

5.3 złożenia wykazu głównych  dostaw (co najmniej 2) wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości (nie mniejszej niż 50.000,00 zł) , dat wykonania lub wykonywania, wskazaniem podmiotów, –wzór zał. nr 4.

5.4 pełnomocnictwo do podpisywania oferty , jeżeli oferta i dokumenty podpisywane są przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale,

5.5. ofertę  należy złożyć na  druku załączonym do  zaproszenia  -zał. nr 1 . Oferta winna być opatrzona podpisem   i pieczęcią  Wykonawcy lub osoby upoważnionej do złożenia oferty.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być złożona w zamkniętej kopercie, a koperta winna być opisana w następujący sposób:

- dane adresowe Wykonawcy

- adnotacja: „oferta: dostawa oleju do celów grzewczych  dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi Oddział Terenowy w Skierniewicach, ul. Stanisława Kaczyńskiego 7.  Nie otwierać przed 10 grudnia 2019r.. godz. 13:30” .

5.6. Oferty należy złożyć do 10 grudnia 2019r. do godziny 13:00.

 

 1. Sposób złożenia ofert:.

Oferty można składać w sekretariacie – I piętro, pok. 205, listownie na adres: Wojewódzki Ośrodek  Ruchu Drogowego w Łodzi  ul. Nowy Józefów 52/54, 94-406 Łódź. Za datę wpływu oferty  wysłanej listownie uważa się datę i godzinę dotarcia jej do sekretariatu WORD  w Łodzi.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru oferty.

 

7.Wybór Oferty

7.1. Otwarcie ofert  w dniu 10 grudnia 2019r. godz. 13:30 sala konferencyjna, siedziba Ośrodka.

7.2. Zamawiający  dokona wyboru ofert spośród ofert prawidłowo złożonych i kompletnych.

Poprzez prawidłowo złożoną ofertę rozumie się: złożenie.

7.3. Informacja o wyborze ofert zostanie przekazana Wykonawcom i umieszczona  na stronie  internetowej Zamawiającego www.word.lodz.pl.

7.4. Zamawiający podpisze  umowę z wybranym Wykonawcą, na warunkach podanych we wzorze umowy-załącznik nr 3 do zaproszenia.

7.5. Zamawiający informuje, że  :

1/ złożenie jednej   ważnej oferty, upoważnia  Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy;

2/ Zamawiający zastrzega, że może  nie wybrać żadnej oferty lub zamknąć postępowanie bez podania przyczyn, o czym powiadomi Wykonawców i umieści na stronie internetowej,

3/ Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz  warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym  zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego.

4/ W prowadzonym postępowaniu sposobem  porozumiewania się z Wykonawcami jest:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  faks: 42 678 10 37, tel: 42 637 31 96

8.Kryterium wyboru  :

 Cena : 100%

Pod uwagę będzie brana cena  brutto  za całość zamówienia.

Cn- cena brutto najniższa spośród złożonych ofert

Cb- cena oferty badanej

C= Cn:Cb x100

Oferta może uzyskać maksymalną liczbę punktów -100.

 

 1. Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13[1] ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu jest Zamawiający, tj. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi z siedzibą ul. Nowy Józefów 52/54,

 94-406 Łódź , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 • w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się: Inspektorem Ochrony Danych, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego poza EOG oraz do organizacji międzynarodowej;
 • dane osobowe nie będą stanowiły przedmiot profilowania ani automatycznego podejmowania decyzji;
 • obowiązek podania danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;( Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego oraz zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,       

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  

  Załączniki do zaproszenia :

 1. formularz ofertowy
 2. oświadczenie o zwrotnym podatku Vat
 3. wzór umowy
 4. wzór wykazu dostaw

Pobierz załączniki do zaproszenia (pdf)


Łódź, dn. 12.12.2019r.

WORD/DO/2302/13/19

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ       

W postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na podstawie art. 4 ust 8 ustawy na dostawę oleju do celów grzewczych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, Oddział Terenowy  w Skierniewicach, ul. Stanisława Kaczyńskiego 7, Zamawiający zawiadamia o:

1) wykonawcach ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z podaniem ceny oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty

Liczba pkt w kryterium cena

1

CZECH - OIL Sp. z o o.

Dąbrówka Wielka, ul. Zagajnikowa 1A, 95-100 Zgierz

63.394,20 zł

99 pkt

2

DAMO Plus Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz

62.481,60 zł

100 pkt

2) wyborze oferty nr 2: DAMO Plus Sp. z o.o. Sp. k., ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz. Oferta ta spełnia wymagania w niniejszym postępowaniu, jest ofertą najkorzystniejszą, z najwyższą ilością punktów wyliczoną wg kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.