word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Łódź, dnia 7.10.2020 r.

WORD/DO/2302/6/20

Zaproszenie do udziału w postępowaniu

 

1. Zamawiający

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

Adres: 94-406 Łódź, ul. Nowy Józefów 52

REGON: 471696235; NIP: 725-16-58-858

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 42 637 31 96; fax 42 678 10 37

 

2. Informacje ogólne.

1) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 Pzp.

2) Rodzaj zamówienia - usługa.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi oraz sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, na zasadach określonych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

Zasady wyboru firmy audytorskiej w celu badania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, dla którego podmiotem założycielskim jest Sejmik Województwa Łódzkiego – stanowiące Załącznik do Uchwały nr 932/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22.09.2020r. (załącznik nr 1 do Zaproszenia) – dalej zwane Zasadami.

5. Warunki udziału :

1) Oferty mogą składać firmy audytorskie, uprawnione do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, spełniające kryteria, określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wpisane na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

2) Oprócz wymagań, określonych w pkt. 1) oferenci muszą również posiadać doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów, które otrzymywały/dysponowały środkami publicznymi. Wskazane jest również, aby oferenci posiadali doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

6. Termin wykonania zamówienia:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania
z badania na zasadach określonych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zostanie zrealizowane najpóźniej do dnia 10 maja roku następującego po roku obrotowym, podlegającym obowiązkowemu badaniu
.

7. Kryteria

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami:

 1. cena oferty – 80 %

Cena wskazana w ofercie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania musi zostać podzielona w taki sposób, aby wynikało jaka kwota będzie stanowiła wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za pierwszy rok podlegający badaniu (I transza wynagrodzenia), a jaka kwota będzie stanowiła wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za drugi rok podlegający badaniu (II transza wynagrodzenia), przy czym ogólna suma wynagrodzenia powinna być podzielona proporcjonalnie

 

Cena oferty będzie obliczana według następującego wzoru:

Cena oferty X = (Cmin/CX) x 80

gdzie:

Cmin – cena oferty najtańszej

CX – cena oferty badanej

 

 1. doświadczenie podmiotu – 20 %

Kryterium doświadczenia podmiotu będzie obliczone w następujący sposób:

Doświadczenie podmiotu oferty X = (Doświadczenie podmiotu X/Doświadczenie podmiotu max) x 20

gdzie:

Doświadczenie podmiotu X – doświadczenie podmiotu X w zakresie przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych podmiotów, które otrzymywały/dysponowały środkami publicznymi, w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

 

Doświadczenie podmiotu max – doświadczenie podmiotu, który podał największą liczbę różnych podmiotów, które otrzymywały/dysponowały środkami publicznymi, w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która przy spełnieniu wszelkich wymagań, otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów, zgodnie z ww kryteriami.

 

8. Oferta

1) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie, jak
i ofert wspólnych. Złożenie więcej niż jednej oferty będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert.

2) Składając ofertę, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych załącza:

 1. formularz oferty

 2. w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu
  i na własny rachunek – informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej (aktualny wydruk ze strony internetowej:
  https://prod.ceidg.gov.pl/),

 3. w przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszczalny aktualny wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ems.ms.gov.pl/),

 4. oświadczenie o spełnianiu wymagań, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zasad,

 5. aktualne zaświadczenie lub Uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie do rejestru firm audytorskich, uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

 6. wykaz przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych różnych podmiotów, które otrzymywały/dysponowały środkami publicznymi, w tym przeprowadzonych badań wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku krótszego okresu prowadzenia działalności, to w tym okresie, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do Zasad (w celu spełnienia warunków w postępowaniu ofertowym konieczne jest wykazanie co najmniej 3 różnych badanych podmiotów),

 7. polisę ubezpieczeniową OC, zgodnie z art. 53 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

 8. oświadczenie o zaakceptowaniu warunków ramowego wzoru umowy o badanie sprawozdania finansowego, stanowiące załącznik nr 2 do Zasad.

3) Kserokopie dokumentów, stanowiących załączniki do oferty muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

4) Złożona oferta nie podlega uzupełnianiu. Oferta nie odpowiadająca warunkom, opisanym
w ogłoszeniu o postępowaniu ofertowym, będzie odrzucona.

 

9. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę wraz z załącznikami, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego t.j.: ul. Nowy Józefów 52,94-406 Łódź (I piętro, pok. 205) do dnia 16.10.2020r. o godz. 10.00.

2. . Oferta złożona po upływie terminu składania ofert nie podlega rozpatrzeniu.

10. Załączniki:

nr 1 – Uchwała nr 932/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22.09.2020r w sprawie przyjęcia „Zasad wyboru firmy audytorskiej w celu badania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi” wraz z załącznikami.

nr 2 – formularz oferty

 

Załączniki do pobrania:

Zaproszenie (pdf)
Zał nr 1 - uchwała (pdf)
Zał nr 2 - formularz oferty (docx)
Zał 1-3 do zasad (docx)